Naast de mogelijkheid om een exclusieve ets te laten maken, kan ook een aquarel, olieverf, acryl, pastel of pentekening naar uw wens vervaardigd worden. Ook muurschilderingen, zowel binnen- als buitenmuren behoren tot de mogelijkheden. Van iedere foto kunnen we een treffend schilderij maken. Een ets is ideaal voor bedrijven, gemeenten, stichtingen en verenigingen. Het is een manier om een exclusief kunstwerk aan te bieden in een beperkte oplage voor een bereikbare prijs. Geschikt als relatie-geschenk of bij bijzondere gelegenheden ( bv. 10-jarig bestaan van het bedrijf.) Meestal wordt gekozen voor een ets van het pand, maar het kan natuurlijk ook van het interieur, of wat ook maar representatief is voor uw bedrijf of gemeente.

Wanneer het gaat om een enkel kunstwerk, dan kan beter gekozen worden voor een aquarel , olieverf, pastel,potlood of pentekening ( zie afbeelding ) .Dat kan ook een portret betreffen, of uw boot,of huisdier of wat ook maar dierbaar of representatief voor u is.

Een schilderij kan gemaakt worden naar aanleiding van een door u gekozen foto.Ook biedt het Atelier de mogelijkheid voor het maken van muurschilderingen en muurdecoraties; dat kan zowel voor binnen- als buitenmuren.Zowel de afmeting als het onderwerp kunt u dus zelf bepalen, zodat u uiteindelijk een kunstwerk krijgt geheel naar uw wens.Ook in de stijl van uw voorkeur: van klassiek en realistisch tot modern en abstract. (zie ook de website van: atelier28.net)

Prijsindicatie: Voor een ets heb ik anderhalve maand tijd nodig,voor de andere technieken geldt doorgaans  3 weken ; afhankelijk van grootte en onderwerp. Wat de prijzen betreft wordt dat individueel bekeken, maar om een indicatie te geven: portret van personen of dieren in zwart/wit vanaf 550 euro, in aquareltechniek vanaf 750,- euro bij een afmeting van 30x40cm, gebouwen,schepen en dergelijke vanaf 750,- euro, afhankelijk van de gedetailleerdheid, in olieverf vanaf 950.- euro. De prijs wordt vooraf bepaald op basis van het aantal te verwachte werkuren.

  De prijs voor een exclusieve ets heeft te maken met de grootte en ook de oplage : bv. afmeting 13x18cm bij afname van 20 exemplaren vanaf 159 euro per ets. Bij hogere oplage gaat de prijs per ets uiteraard omlaag. ) Dit is een globale indicatie; de gecompliceerdheid van de opdracht, bepaald mede de uiteindelijke prijs.

Mocht u meer informatie wensen: u kunt te allen tijde contact opnemen via email:

( atelier28@zeelandnet.nl )

atelier28 ( Middelburg telefoon: 06-38904426

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN :

 

1. Definitie

Onder de afnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan atelier28 opdracht geeft tot het ontwerpen, vervaardigen en leveren van goederen.

 

2. Toepasbaarheid

2.1 atelier28, gevestigd en kantoorhoudende aan de Lange Noordstraat 44 te Middelburg, stelt afnemers via haar website www.atelier28.net in de gelegenheid haar producten te bestellen.

atelier28 staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer  67721338

2.2 atelier28 heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

 

3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen u en atelier28 komt tot stand op het moment dat u:

a) een bestelling hebt geplaatst via de website van atelier28 (www.atelier28.net) door het volledig en correct invullen van het bestelformulier,

b) van atelier28 een bevestiging per e-mail heeft ontvangen met daarin aangegeven uw bestelling.

 

4. Levering

4.1 Op al onze producten rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.

4.2 De levering van de bestelde producten vindt plaats onder voorbehoud van het aanwezig zijn van de juiste producten. Mochten bepaalde producten niet meer leverbaar zijn dan ontvangt u daarover van atelier28 zo spoedig mogelijk bericht. Atelier28 heeft geen verplichting te leveren; in dat geval wordt de aanbetaling teruggestort. Niet leveren kan zijn door overmacht, bijvoorbeeld ziekte etc.

4.3 De levering van de bestelde producten vindt plaats naar het door de afnemer opgegeven bezorgadres. De kosten van verzending zijn voor rekening van de afnemer.

4.4 Levering vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag, tenzij anders is afgesproken.

4.5 De overeengekomen prijs van kunstwerk is exclusief 9% BTW of enig ander op het moment van verkoop geldende tarief. Cursussen zijn inclusief 21% BTW.

4.5 Aangezien de meeste producten van atelier28 specifiek voor afnemers gemaakt worden zullen bij een annulering van de bestelling de reeds gemaakte kosten aan de afnemer in rekening worden gebracht.

4.6 atelier28 verpakt alle producten zorgvuldig voor verzending en is derhalve niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending.

 

5. Overmacht

5.1 Indien atelier28 als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

5.2 Indien de overmachttoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade) vergoeding. Atelier28 is, indien van toepassing, verplicht om het reeds betaalde bedrag aan de afnemer terug te storten.

5.3 atelier28 en de afnemer dienen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

 

6. Persoonsgegevens

6.1 atelier28 behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

6.2 atelier28 verplicht zichzelf ertoe persoonlijke gegevens van de afnemer te verwijderen uit haar bestanden wanneer de afnemer dat wenst.

 

7. Klachten

7.1 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen als deze binnen 5 werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk bij atelier28 zijn ingediend.

Door overschrijding van de termijn van 5 werkdagen verliest afnemer alle rechten en bevoegdheden aangaande eventuele gebreken en/of klachten.

7.2 atelier28 zal binnen 14 dagen de klacht trachten op te lossen. Atelier28 zal u hierover schriftelijk berichten. Als een klacht terecht is, heeft atelier28, conform het Burgerlijk Wetboek, het recht alsnog binnen redelijke termijn de overeenkomst na te komen door middel van herstel van het gebrek of vervanging van het product.

 

8

8. Intellectueel eigendom

8.1 Alle ontwerpen en producten zijn het intellectueel eigendom en copyright van atelier28. Indien inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van atelier28 zal in overeenstemming met het geldende recht hiertegen worden opgetreden.

8.2 Door atelier28 op bestelling vervaardigde artikelen kunnen als voorbeeld van productmogelijkheden worden gebruikt op www.atelier28.net.

 

9. Rechtszetel en toepasselijk recht

9.1 Op de verhoudingen tussen atelier28 en de afnemer is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen atelier28 en de afnemer worden beslecht door de burgerlijke rechter te Middelburg.

 

10. Opdrachten worden uitgevoerd door atelier28. Vooraf vindt gesprek plaats met opdrachtgever, waarbij een maximale prijs wordt afgesproken. Deze prijs is gebaseerd op het aantal te verwachten werkuren. De prijs per werkuur bedraagt 75 euro exclusief 9% BTW. Na voltooiing van de opdracht heeft opdrachtgever 7 dagen de tijd om eventuele wijzigingen aan te geven. Deze  worden uitgevoerd door atelier28 indien deze technisch mogelijk zijn, zodat opdrachtgever voor de volle 100% tevreden is met het resultaat. Deze wijzigingen worden niet in rekening gebracht. Mocht opdrachtgever hierna andermaal wijzigingen willen aanbrengen, dan valt dit niet meer onder de afspraak. In dat geval kan een tarief gelden van 95 euro per uur exclusief 9% BTW. Kortingsbonnen en/of tegoedbonnen bij een kunstwerk in opdracht, dienen altijd vooraf besproken te worden. Het betreft hier kunstwerken in olieverf of aquarel-techniek of welke andere techniek dan ook. 

Het atelier kan nooit verplicht worden gesteld een afgesproken werk te leveren; het Atelier kan dus afzien van levering door onvoorziene omstandigheden en het Atelier kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van niet leveren. Zoals eerder vermeld is, worden aanbetalingen e.d. terstond teruggestort aan opdrachtgever bij niet kunnen leveren van het werk.

Atelier28 streeft er altijd naar een dusdanig kunstwerk af te leveren, dat opdrachtgever 100% tevreden is.